Τρίτη, 25.02.20, ὥρα 6.30 µ.µ.

Ὁ  Μέγας  Φώτιος, στύλος  τῆς Ὀρθοδοξίας καί  διάπυρος διδάσκαλος τῶν  γραµµάτων.

Εἰσηγητής: Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΞΗΝΤΑΡΑΣ, Ἐπίτ. Σχολικός Σύµβουλος.