Το καθ’ ομοίωσιν σκοπός της ζωής του Χριστιανού

Η εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει του Αγίους Πατέρες της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης, το 433 μ.Χ.

Η Σύνοδος αυτή έγινε με στόχο να αντιμετωπίσει την αίρεση του μονοφυσίτη Ευτυχούς, που δίδασκε ότι ο Χριστός, ενώ είχε δύο φύσεις πριν την ένωση, έμεινε με μία μετά από αυτήν, καθώς η θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη.

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος, λοιπόν, διακήρυξε ότι στο πρόσωπο του Κυρίου ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση «ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως».

Εκεί εξάλλου έγκειται, στην ένωση αυτή δηλαδή, η σωτηρία του ανθρώπινου γένους από το τρομακτικό γεγονός του θανάτου, της αμαρτίας και της εξουσίας του διαβόλου.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η διατύπωση των δογμάτων από τους Πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι αποτέλεσμα στοχασμού, αλλά εμπειρίας. Συνέχεια

Προσευχή για την Ελλάδα μας

Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, Εσύ είσαι ο πλούσιος σε έλεος και ευσπλαχνία και συγκαταβαίνεις να εισακούεις τις προσευχές μας, προσευχές και κραυγές ικεσίας αμαρτωλών δούλων σου. Συ με τη σοφή φιλάνθρωπη πρόνοιά σου διευθύνεις και κυβερνάς τη ζωή όλων μας, τη ζωή όλων των ανθρώπων. Και όταν μας παιδαγωγείς με τα διάφορα δυσάρεστα για μας γεγονότα και θλίψεις, επιδιώκεις να μας επαναφέρεις στο αρχαίο κάλλος και την πρώτη ευγένεια που χάσαμε με τη συμβουλή του εχθρού της σωτηρίας μας διαβόλου. «Θέλεις πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4).

Γι’ αυτό, Θεέ Πανοικτίρμων, παρ’ όλο που αμαρτήσαμε και αδιαφορήσαμε για τις άγιες εντολές σου και πολιτευθήκαμε αναξίως της κλήσεώς μας και του Ευαγγελίου του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, τολμούμε να προσπέσουμε στο θρόνο της χάριτός σου και να Σε παρακαλέσουμε και να Σε ικετεύσουμε, Εσένα τον πανοικτίρμονα και υπεράγαθο Θεό μας.
Διώξε μακριά από τη χώρα μας «πάντας τους εχθραίνοντας ημάς ματαίως». Διάλυσε τα καταχθόνια σχέδιά τους. Σύντριψε τα δόντια όλων αυτών που ως άγρια θηρία έρχονται να μας κατασπαράξουν και να μας καταφάγουν. Απελευθέρωσε το λαό σου από κάθε φόβο επερχομένων κακών και διαφύλαξε και προστάτευσε όλους μας με το παντοκρατορικό σου χέρι από τις ποικίλες συμφορές. Σε Σένα ελπίζουμε και Σε Σένα μόνο στηριζόμαστε, γιατί Συ είσαι παντοδύναμος Θεός και με την ακατανίκητη δύναμή σου μπορείς να μας προστατεύσεις και να μας ασφαλίσεις από όλα τα δεινά και τις επερχόμενες συμφορές.
Θεέ πολυεύσπλαχνε, πανάγαθε και πολυέλεε, στο άπειρο έλεος και τη φιλάνθρωπη ευσπλαχνία σου καταφεύγουμε και Σε παρακαλούμε και Σε ικετεύουμε να ακούσεις την κραυγή μας, να δεχθείς την θερμή παράκληση και ικεσία μας και να προστατεύσεις την χώρα μας και τον καθένα μας.
Συ είσαι η πηγή του ελέους, και της ευσπλαχνίας ανεξιχνίαστος άβυσσος, και σε Σένα την δόξα αναπέμπουμε, τον Άναρχο Πατέρα και τον Μονογενή Σου Υιό και το Ζωοποιό Σου Πανάγιο Πνεύμα και τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.