Το καθ’ ομοίωσιν σκοπός της ζωής του Χριστιανού

Η εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει του Αγίους Πατέρες της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης, το 433 μ.Χ.

Η Σύνοδος αυτή έγινε με στόχο να αντιμετωπίσει την αίρεση του μονοφυσίτη Ευτυχούς, που δίδασκε ότι ο Χριστός, ενώ είχε δύο φύσεις πριν την ένωση, έμεινε με μία μετά από αυτήν, καθώς η θεία φύση απορρόφησε την ανθρώπινη.

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος, λοιπόν, διακήρυξε ότι στο πρόσωπο του Κυρίου ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση «ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως».

Εκεί εξάλλου έγκειται, στην ένωση αυτή δηλαδή, η σωτηρία του ανθρώπινου γένους από το τρομακτικό γεγονός του θανάτου, της αμαρτίας και της εξουσίας του διαβόλου.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η διατύπωση των δογμάτων από τους Πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι αποτέλεσμα στοχασμού, αλλά εμπειρίας. Συνέχεια