Ὁμιλία γιά τήν προσευχή πού ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀγάπη. Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

Αγίασαν αυτούς εν τη αλήθεια σου (Ιωάν. 17, 17)

Όταν μία μητέρα οδεύει προς τον θάνατο, ανησυχεί περισσότερο για τα παιδιά της πού αφήνει πίσω, παρά γιά τον εαυτό της. Τέτοιος είναι ο δεσμός της μεγάλης αγάπης.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε ακόμη μεγαλύτερη Αγάπη γιά τούς μαθητές Του, απ’ όση μια μητέρα γιά τα παιδιά της. Οδηγούμενος στον θάνατό Του, ο Κύριος προσευχόταν στον ουράνιο Πατέρα Του γιά τούς μαθητές Του. Δεν προσευχόταν επειδή ο ’Ίδιος αδυνατούσε να τούς βοηθήσει• προσευχόταν στον Πατέρα Του γιά να δείξει την Αγάπη Του προς τον Πατέρα και τηνενότητά Του με Αυτόν!

Αλλά γιατί τότε αποδίδει την Αλήθεια στον Πατέρα Του, ενώ προηγουμένως είχε αναφερθεί στο Πνεύμα της αληθείας (Ίωάν. 14, 17), λέγοντας στους μαθητές Του: το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αλήθειαν (Ίωάν. 16, 13); Γιά να καταδείξει ότι ο Πατήρ και το ‘Άγιο Πνεύμα είναι ίσοι! Στην αρχή δεν είχε πει γιά τον Εαυτό Του: Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή (Ίωάν. 14, 6); Μετά δεν αποκάλεσε το ‘Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας; Ό ίδιος Αύτός αποδίδει τώρα την αλήθεια και στον Πατέρα, λέγοντας: αγίασον αυτούς εν τη αληθείας σου

Όποιος βλέπει κάποια αντίθεση, στα παραπάνω, απλώς δεν κατανοεί τον Θεό ως ενότητα και Τριάδα, Ενότητα Ουσίας και Τριάδα Προσώπων.

Συνέχεια