Χριστιανισμός αρχή του η διάπλαση της καρδιάς

Ο Άγιος Βασίλειος σε επιστολή του προς μία χήρα γυναίκα, έγραφε για το πως θα πρέπει να λειτουργούν οι πιστοί μέσα στην κοινωνία:

«Υπάρχει το εξής θεωρητικόν τέχνασμα δια τας περιστεράς· όταν οι ασχολούμενοι με τα τοιαύτα συλλάβουν μίαν και την εξημερώσουν μέχρι σημείου να στέκεται εις τα χέρια των και να τρώγη μαζί των, τότε αλείφουν τας πτέρυγάς της με μύρον και την αφήνουν να συναγελασθή με τας περιστεράς που είναι έξω. Αυτή δε η ευωδία του μύρου καθιστά όλην εκείνην την αγρίαν αγέλην κτήμα του κατόχου της τιθασσευμένης περιστεράς· διότι ακολουθούν και αι άλλαι τας ευωδιαζούσας πτερύγας της περιστεράς και εισέρχονται στο κλουβί» [1]. Συνέχεια