Ὀκνηρία στά πνευματικά ἔργα

Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ Φύλαξε τήν ψυχή σου ἀπό τή φοβερήπαραλυσία, πού οἱ Πατέρες ὀνομάζουν ἀκηδία, τήνὀκνηρία δηλαδή στά πνευματικά ἔργα. Νά θυμᾶσαιπάντοτε τά λόγια τοῦ ἀποστόλου πού μᾶςσυμβουλεύει νά εἴμαστε «τῇ σπουδῇ μή ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες , τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες» (Ρωμ.12. 11).

Μήν εἶσαι ράθυμος καί χλιαρός, γιά νά μήνἀκούσης κάποτε τά λόγια: «Οὕτως ὅτι χλιαρός εἶ,καί οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκτοῦ στόματός Μου» (Ἀποκ. 3. 16).

Ἀγωνίζου, ἀγρύπνα, νῆφε, μή χάνης μάταιατόν χρόνο τῆς ζωῆς σου, τόν χρόνο πού σοῦ δόθηκεγιά τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς καί τήν ἀπόκτησιτῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.

Φρόντιζε νά μήν περάση οὔτε μιά μέρα σου ἀργή ἀπό πνευματικά ἔργα. Ὁ χρόνος πούπερνᾶ δέν γυρίζει πίσω.

Ἡ ζωή μας εἶναι σάν ἕνας πόλεμος, σάν μιά ἀγορά, σάν ἕνα σχολεῖο, σάν ἕνα μακρύθαλασσινό ταξίδι. Στίς μάχες δέν συγχωρεῖται ἀνάπαυσις, στό ἐμπόριο δέν χωρεῖ ἀδράνεια,στό σχολεῖο δέν ἐπιτρέπεται ἀμέλεια, στό θαλασσινό ταξίδι δέν ἔχει θέσι ἡ ἀμεριμνία. Συνέχεια