ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

metathnanastash Μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μποροῦμε: – νά μετανοοῦμε καί νά προχωροῦμε – «συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε». –νά μή φοβούμαστε τό θάνατο – «ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος». –νά στηριζόμαστε στόν Κύριο καί Θεό μας, ὡς νικητές τοῦ θανάτου – ἀφοῦ «Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες, χαίρουσιν Ἄγγελοι, ζωή πολιτεύεται, νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!